Press "Enter" to skip to content

吉林省图书馆定于2019年5月19日启用东侧1号门

吉林省图书馆定于2019年5月19日8:30启用东侧1号门。届时,北侧9号门将关闭。开车的读者,车辆继续停放在北侧或西侧停车场,步行至1号门入馆。

     特此通告。

     请读者朋友们周知! 

吉林省图书馆

                                    2019年5月15日